Εξειδίκευση

Η EUROPLANNING διαθέτει εμπειρία και εξειδίκευση στους τομείς:

 1. Λογιστικές υπηρεσίες
 2. Φορολογικές υπηρεσίες
 3. Διαχείριση έργων
 4. Σύμβουλοι επιχειρήσεων
 5. Διαχείριση μισθοδοσίας
 6. Ίδρυση εταιρίας
 7. Ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων
 8. Ελεγκτικές υπηρεσίες
 9. Υπηρεσίες εκπαίδευσης
 10. Reporting
 11. Προγράμματα ΕΣΠΑ

Ειδικότερα:

 • Υπηρεσίες οικονομικές, φορολογικές, λογιστικές προς τον ιδιωτικό και δημόσιο φορέα.
 • Η διεύρυνση, μελέτη και συντονισμός διαδικασιών και μηχανισμών, για την παραγωγή, διανομή και παροχή τεχνογνωσίας, η ενημέρωση και παροχή πληροφοριών και συμβουλών προς τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμους, Δημοτικά διαμερίσματα, Συνδέσμους Δήμων, Φορείς Διαδημοτικής Συνεργασίας, Δημοτικές Επιχειρήσεις κάθε μορφής, Αναπτυξιακές Εταιρείες της Αυτοδιοίκησης, Ενώσεις Δήμων, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Κοινοπραξίες και κάθε μορφής σχήματα Εθνικής ή διεθνούς εμβέλειας, στα οποία συμμετέχουν φορείς της Αυτοδιοίκησης κλπ), τους φορείς του Κοινωνικού Τομέα, τους φορείς του Αναπηρικού κινήματος και Ιδιωτικούς Φορείς.
 • Η ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη των Φορέων της Αυτοδιοίκησης, του Κοινωνικού Τομέα και Ιδιωτικών Φορέων, για την αξιοποίηση και την υλοποίηση Διεθνών, Κοινοτικών, Εθνικών, Περιφερειακών, Νομαρχιακών και Τοπικών Χρηματοδοτικών προγραμμάτων και κάθε είδους αναπτυξιακών προγραμμάτων, πρωτοβουλιών, δράσεων και ενεργειών.
 • Η διερεύνηση, μελέτη και συντονισμός διαδικασιών και μηχανισμών και η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης για προσφορά εργασίας και υπηρεσιών εξειδικευμένων επιστημονικών, τεχνικών και διοικητικών στελεχών προς τους πιο πάνω φορείς.
 • Η παροχή υπηρεσιών επιστημονικού κυρίως χαρακτήρα και διαμεσολάβηση προς παροχή των υπηρεσιών αυτών από αντίστοιχα εξειδικευμένους επιστημονικούς, τεχνικούς και μελετητικούς Φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής, προς τους πιο πάνω φορείς.
 • Η οργάνωση Συναντήσεων, Ημερίδων, Συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων των πιο πάνω Φορέων, για την παροχή εξειδικευμένων πληροφοριών, γνώσεων, την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων επί θεμάτων που αφορούν την δραστηριότητά τους, την προβολή του έργου τους, την δημοσιοποίηση των δράσεων που υλοποιούν είτε μόνοι τους, είτε με τη συνεργασία της Εταιρίας κπλ.
 • Η υποστήριξη των πιο πάνω Δημοσίων, Κοινωνικών και Ιδιωτικών Φορέων για την κάλυψη των αναγκών τους σε εξειδικευμένα, επιστημονικά, τεχνικά και διοικητικά στελέχη, την ανάθεση έργων, προγραμμάτων και μελετών σε εξειδικευμένους επιστημονικούς, τεχνικούς και μελετητικούς φορείς, περιλαμβανομένων και των διαδικασιών ένταξης, προδιαγραφών, προσκλήσεων ενδιαφέροντος, αξιολόγησης και επιλογής συνεργατών, ελέγχου και αξιολόγησης του έργου που ανατίθενται σ’ αυτούς κλπ.
 • Η εκπόνηση μελετών, οργάνωσης και οικονομοτεχνικών μελετών για επιχειρήσεις Αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις Κοινωνικού και Ιδιωτικού Τομέα της οικονομίας, μελετών αξιολόγησης προγραμμάτων και πρωτοβουλιών Ευρωπαϊκής Ένωσης, ερευνητικών μελετών υποδομής, μελετών έρευνας της τοπικής αγοράς εργασίας καθώς και η παρακολούθηση και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και οικονομοτεχνικών μελετών.
 • Η πληροφόρηση των πιο πάνω φορέων για τις κοινωνικές πολιτικές, προγράμματα και πρωτοβουλίες, η συμβουλευτική επιστημονικοτεχνική υποστήριξή τους σε θέματα ευρωπαϊκού και Ελληνικού θεσμικού πλαισίου, σε θέματα οργάνωσή τους, χρηματοδότησης έργων και προγραμμάτων τους κλπ.
 • Η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ αυτών των φορέων με ανάλογους φορείς και συλλογικά όργανα των Ευρωπαϊκών χωρών και αντίστοιχους οργανισμούς ή και οργανισμούς γενικότερα του εξωτερικού για την προώθηση των σκοπών τους και την υλοποίηση κοινών (διακρατικών κλπ) προγραμμάτων.
 • Ο σχεδιασμός και υλοποίηση κάθε είδους Κοινοτικών, Εθνικών, Περιφερειακών και Νομαρχιακών και τοπικών προγραμμάτων.
 • Η μελέτη, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή τηλεματικών συστημάτων (πολυμέσα, τηλεργασία κλπ)
 • Η διεξαγωγή ερευνών και εκπόνηση μελετών σε θέματα τοπικών αγορών εργασίας, η τεχνική και επιστημονική υποστήριξη των κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και αξιολόγηση κάθε είδους επιμορφωτικών προγραμμάτων.
 • Η υποστήριξη των φορέων για την παραγωγή και κυκλοφορία εντύπων, ενημερωτικών δελτίων και κάθε είδους και μέσου έντυπης ή ηλεκτρονικής προβολής του έργου και των δραστηριοτήτων τους κλπ.
 • Η διεξαγωγή, είτε από μόνη της Εταιρίας είτε από κοινού με άλλους, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, εργασιών ή επιχειρήσεων διευθυντών, διαχειριστών, γενικών ή ειδικών συμβούλων, οικονομικών αναλυτών, επιμετρητών, κοστολόγων, εκτιμητών, πραγματογνωμόνων, εμπειρογνωμόνων, επιτηρητών, εποπτών, στατιστικολόγων και διαφημιστών σε σχέση ή αναφορικά προς οποιαδήποτε από τους πιο πάνω ημεδαπών ή αλλοδαπών φορέων.
 • Η συμμετοχή σε οποιουσδήποτε διεθνείς ή εθνικούς διαγωνισμούς και η ετοιμασία και υποβολή προσφορών, σχεδίων, μελετών, έργων και υπολογισμών και η σύναψη συμβολαίων με οποιαδήποτε κυβέρνηση, κράτος, δημοκρατία, αρχή, οργανισμό, Εταιρία, συνεταιρισμό και πρόσωπα.
 • Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων επί τεχνικών, επιστημονικών, εμπορικών και άλλων θεμάτων σε σχέση με τις επιχειρήσεις της Εταιρίας ή σε σχέση με τις επιχειρήσεις άλλων, η διεξαγωγή επί παγκοσμίου κλίμακας των εργασιών ή επιχειρήσεων των διευθυντών, οικονομικών αναλυτών, κοστολόγων, τεχνικών, τεχνικών ή διαχειριστών έργων ή οικονομικών ή άλλων συμβούλων, χρηματιστών ή χρηματοδοτών αναφορικά με οποιοδήποτε έργο ή έργα οποιουδήποτε τύπου, περιγραφής σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.
 • Όπως προσλαμβάνει, μισθώνει, εκπαιδεύει επαγγελματικό, γραφειακό, χειρωνακτικό, τεχνικό και άλλο προσωπικό και εργάτες ή τις υπηρεσίες όλων ή οποιωνδήποτε από αυτούς, και με οποιοδήποτε τρόπο ή μέθοδο αποκτά.
 • Η διεξαγωγή επιχείρησης σαν σύμβουλοι επιχειρήσεων, ερευνητών αγορών, εκπροσώπων μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, προμηθευτών τεχνικών βοηθημάτων, και η υποβοήθηση προαγωγής πωλήσεων κάθε είδους, σαν εκτιμητές και η μεσολάβηση για την προώθηση πωλητών, αγοραστών, συνεταίρων και υπαλλήλων.
 • Η διεξαγωγή, είτε από μόνη της Εταιρίας είτε από κοινού με άλλους, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, εργασιών ή επιχειρήσεων διευθυντών, διαχειριστών, γενικών ή ειδικών συμβούλων, οικονομικών αναλυτών, επιμετρητών, κοστολόγων, εκτιμητών, πραγματογνωμόνων, εμπειρογνωμόνων, επιτηρητών, εποπτών, στατιστικολόγων και διαφημιστών σε σχέση ή αναφορικά προς οποιαδήποτε από τους πιο πάνω ημεδαπών ή αλλοδαπών φορέων.
 • Η προαγωγή επιχειρήσεων και η κατάρτιση, σύναψη, δανειοδότηση και υποβοήθηση και έλεγχος οποιωνδήποτε Εταιριών, σωματείων, επιχειρήσεων ή εργασιών οποιασδήποτε φύσης.
 • Η συμμετοχή στην διαχείριση και έλεγχο επιχειρήσεων ή εργασιών οποιασδήποτε Εταιρίας ή συγκροτήματος και να διορίζει και αμείβει για τον σκοπό αυτό, οποιουσδήποτε διευθυντές, διαχειριστές, λογιστές, εμπειρογνώμονες, αντιπροσώπους ή άλλους εκπροσώπους.
 • Η σύναψη συμβολαίων, συμφωνιών και διευθετήσεων με οποιαδήποτε άλλη Εταιρία, πρόσωπο ή πρόσωπα, νομικά ή φυσικά και οιασδήποτε περιγραφής, η διεξαγωγή εκ μέρους τους οποιουδήποτε είδους επιχείρησης που σχετίζεται με τους σκοπούς της Εταιρίας.
 • Η διαφήμιση και προβολή των επιχειρήσεων, εργασιών και εμπορευμάτων της Εταιρίας, περιλαμβανομένων διαφημίσεων μέσω τύπου, ραδιοφώνου, τηλεόρασης, πινακίδων, ταινιών, εγκυκλίων, εκθέσεων, δημοσιεύσεων, βιβλίων ή περιοδικών, διαγωνισμών, παροχής βραβείων ή αμοιβών και οποιουδήποτε άλλου νόμιμου μέσου.
 • Την ανάπτυξη γενικά κάθε άλλης δραστηριότητας, έστω και εάν αυτή δεν περιγράφεται, αρκεί η δραστηριότητα αυτή είτε να είναι συναφής με τα παραπάνω.
 • Την αντιπροσώπευση εταιριών παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ημεδαπών ή αλλοδαπών, στην διάθεση των υπηρεσιών αυτών σε ατομικούς ή εμπορικούς χρήστες.
 • Την διαμεσολάβηση στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας είτε μεταξύ εταιριών που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες ή μεταξύ τέτοιων εταιριών και χρηστών τέτοιων υπηρεσιών.
 • Την εμπορία οποιουδήποτε ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή λογισμικού υποστηρίζει υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας ή υπηρεσίες οι οποίες υποστηρίζονται από υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας ή δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών
 • Την ανάπτυξη εμπορικού δικτύου πωλήσεων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, υπηρεσιών που παρέχονται σε συνδυασμό με τις ως άνω υπηρεσίες ή υποστηριζόμενες από δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και κάθε υπηρεσίας ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή λογισμικού υποστηρίζει τις ως άνω υπηρεσίες ή είναι συναφείς με αυτές καθώς και κάθε υπηρεσίας προς συνδρομητές ή χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
 • Την προώθηση μέσω των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κάθε είδους υπηρεσιών ή αγαθών, των οποίων επιτρέπεται κατά νόμο η πώληση τους από απόσταση.
 • Η Εταιρία εξειδικεύεται στα θέματα που απασχολούν τα Άτομα με Αναπηρία, στους τομείς προσβασιμότητας, στο φυσικό δομημένο περιβάλλον, στην Κοινωνία της πληροφορίας, ΙNTERNET, στα θέμα παιδείας, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, στα θέματα πρόνοιας, απασχόλησης, ερευνών κλπ
 • Η Ανάπτυξη και λειτουργία προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης στα άτομα με αναπηρία. Ως «δια βίου εκπαίδευση» ορίζεται κάθε μαθησιακή διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της εμπειρικής μάθησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, με σκοπό την απόκτηση ή τη βελτίωση γενικών και επιστημονικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τόσο για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας όσο και για την πρόσβαση στην απασχόληση. Ως «δια βίου κατάρτιση» ορίζεται το σύστημα που αποσκοπεί στην κατάρτιση ή/και επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού η οποία: Στο πλαίσιο της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, παρέχει βασικές επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες σε ειδικότητες ή και σε εξειδικεύσεις, για την ένταξη, επανένταξη, επαγγελματική κινητικότητα στην αγορά εργασίας και την εν γένει ανέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού, Στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή/και αναβαθμίζει γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν από τα άλλα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή/και από επαγγελματική εμπειρία, με στόχο την ένταξη ή/και επανένταξη στην αγορά εργασίας, την διασφάλιση της εργασίας, την επαγγελματική ανέλιξη και την προσωπική ανάπτυξη.
 • Η υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης και ενημέρωσης. Την ανάπτυξη κατάλληλων συστημάτων κατάρτισης, προσανατολισμού, παροχής συμβουλών και λοιπών ενεργειών που θα βοηθούν τους ανέργους και εργαζόμενους να αντιμετωπίσουν τα σύγχρονα προβλήματα που εμφανίζονται στην αγορά εργασίας.
 • Η μετατροπή τηλεοπτικών και κινηματογραφικών προγραμμάτων, βιβλίων, ιστοσελίδων, περιοδικών, εφημερίδων και διαφημιστικού υλικού σε προσβάσιμες μορφές για άτομα με Αναπηρία (braill, CD, DVD, υποτιτλισμός, νοηματική γλώσσα, ειδική περιγραφή, ψηφιοποίηση σε word, html, pdf, txt, mp3 κλπ).
 • Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.
 • Η υλοποίηση θεμάτων Κοινωνικής Οικονομίας και προγραμμάτων αυτής, τόσο εντός της χώρας, όσο και στο εξωτερικό καθώς και η συμμετοχή της στην ίδρυση εταιριών με ίδιο περιεχόμενο, όπως στην ίδρυση Μη κυβερνητικών οργανώσεων.
 • Ειδικότερα προγράμματα που έχουν σχέση με εκπαίδευση, κατάρτιση, δια βίου μάθηση, πρόνοια, κοινωνική προστασία, κοινωνική φροντίδα, έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, ηλεκτρονική ένταξη, Κοινωνία της Πληροφορίας, προσβασιμότητα φυσική και ηλεκτρονική αποτελούν βασικές προτεραιότητες της οργάνωσης.
 • Η απασχόληση αποτελεί ιδιαίτερο τομέα δραστηριότητας της οργάνωσης, αναπτύσσοντας συγκεκριμένα προγράμματα συμμετοχής στην αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις όλων των πολιτών σε αυτήν.
 • Η ανάπτυξη προδιαγραφών προγραμμάτων προσβάσιμου τουρισμού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.