Εμπειρία

Εμπειρία διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων

Δράσεις ΕΚΤ (B΄ ΚΠΣ)

Kατηγορία / Τίτλος: «Σεμινάρια Επιμόρφωσης και Συμβουλευτικής Στήριξης Γονέων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες»
Χρηματοδότηση: Β΄ ΚΠΣ μέσω Ειδικού Λογαριασμού του ΥΠΕΠΘ
Προϋπολογισμός ένταξης: 128.553.133 ΔΡΧ.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 30.11.2000

Δράσεις ΕΚΤ (γ΄ ΚΠΣ)

Kατηγορία / Τίτλος: Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA PHARE CBC / «Ελλάδα Βουλγαρία» 2000 -2006 Τίτλος πράξης: «Διασυνοριακή Συνεργασία και Προγράμματα Κατάρτισης ατόμων με αναπηρία». Μέτρο 2.1 ‘Ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων’
Χρηματοδότηση: 75% από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 25% από Εθνικούς Πόρους
Προϋπολογισμός ένταξης: 190.000,00 €
Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 31.10.2008

Kατηγορία / Τίτλος: Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA / 2000-2006 «Ελλάδα - Κύπρος». Τίτλος πράξης: «Διασυνοριακά Προγράμματα Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία» Άξονας 2 ‘Οικονομική Ανάπτυξη & Απασχόληση’, Μέτρο 2.2 : «Ανθρώπινοι πόροι και προώθηση της απασχόλησης»
Χρηματοδότηση: 75% από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 25% από Εθνικούς Πόρους
Προϋπολογισμός ένταξης: 225.086,40 €
Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 31.10.2008

Kατηγορία / Τίτλος: Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL. Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Ισότιμη Συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρία στην Αγορά Εργασίας» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης 'ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ'. Άξονας 1 'Απασχολησιμότητα', Μέτρο 1.1 'Διευκόλυνση της πρόσβασης και της επιστροφής στην αγορά εργασίας'.
Χρηματοδότηση: 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Προϋπολογισμός ένταξης: 1.220.000,00 €
Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 30.09.2008

Kατηγορία / Τίτλος: Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL. Τίτλος Έργου: «Πρόκληση - Διακρίβωση και καταπολέμηση των διακρίσεων στην απλή και πολλαπλή τους μορφή που υφίστανται άτομα με αναπηρίες στην αγορά εργασίας» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ‘ΠΡΟΚΛΗΣΗ’. Άξονας 1 'Απασχολησιμότητα', Μέτρο 1.1 ‘Διευκόλυνση της πρόσβασης και επιστροφής στην αγορά εργασίας’
Χρηματοδότηση: 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Προϋπολογισμός ένταξης: 2.054.292,00 €
Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 31.05.2005

Kατηγορία / Τίτλος: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση’ (ΕΠΕΑΕΚ). Πράξη «Εκπαιδευτική Ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία και των στελεχών των αναπηρικών οργανώσεων». Μέτρο 2.5: «Δια Βίου Εκπαίδευση», Κατηγορία Πράξεων 2.5.1.α: «Ανάπτυξη των ΙΔΒΕ και λειτουργία προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης», Ενέργεια 2.5.1 «Εναλλακτικές μορφές δια βίου εκπαίδευσης».
Χρηματοδότηση: Έως 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 20% από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Προϋπολογισμός ένταξης: 2.086.850,00 €
Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 31.12.2008

Kατηγορία / Τίτλος: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία - Πρόνοια». Έργο «Προσβάσιμες Διαδρομές Κοινωνικής Ένταξης ΑμεΑ». Άξονας Προτεραιότητας 3 ‘Πρόνοια’. Μέτρο 3.2 ‘Σταδιακή επανένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην κοινωνικοοικονομική ζωή και προώθηση στην αυτόνομη διαβίωση’
Χρηματοδότηση: 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 20% από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Προϋπολογισμός ένταξης: 2.300.000,00 €
Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 31.12.2008

Διάφορα

Kατηγορία / Τίτλος: Έργο «2007 - Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους» - Σχέδιο Δράσης ‘Διαδρομές Ισότητας’
Χρηματοδότηση: 50% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων & Ίσων Ευκαιριών και 50% από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας / Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας
Προϋπολογισμός ένταξης: 57.000,00 €
Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 31.12.2007

Kατηγορία / Τίτλος: Πρόγραμμα «Φυσική Αγωγή και Ψυχαγωγία Ατόμων με Αναπηρία» σε ιδρύματα και φορείς εποπτείας Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας. To Έργο υλοποιήθηκε σε δύο (Α΄ και Β΄) φάσεις.
Χρηματοδότηση: Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Ε.Σ.Α.μεΑ και των Υπουργείων Πολιτισμού και Υγείας & Πρόνοιας
Προϋπολογισμός ένταξης: Α΄ Φάση: 832.000,00 € • B' Φάση: 1.510.000,00 €
Ημερομηνία ολοκλήρωσης: Α΄ Φάση: 30.06.2004 • B' Φάση: 31.01.2007

Δράσεις ΕΚΤ (ΕΣΠΑ)

Kατηγορία / Τίτλος: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013» Πράξη «Μελέτη Συμβατότητας της Ελληνικής Νομοθεσίας με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία» στους Άξονες Προτεραιότητα 01,02,03
Χρηματοδότηση: 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 20% από εθνικούς πόρους
Προϋπολογισμός ένταξης: 470.000 €
Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 13.3.2012

Kατηγορία / Τίτλος: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Πράξη «Στρατηγική μελέτη για την αναδιάρθρωση και την επέκταση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του εθνικού παρατηρητηρίου ΑμεΑ, Άξονας Προτεραιότητας 01
Χρηματοδότηση: 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 20% από εθνικούς πόρους
Προϋπολογισμός ένταξης: 200.000 €
Ημερομηνία ολοκλήρωσης:1/12/2009 - 31/03/2013

Kατηγορία / Τίτλος: Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ, ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ», με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔIA ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ»
Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%. Η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά με βαθμολογία 8,8 και εγκεκριμένο προϋπολογισμό 6.652.000 ευρώ
Προϋπολογισμός ένταξης: 6.652.000,00 €
Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 30.6.2015

Kατηγορία / Τίτλος: European Territorial Cooperation Programme Greece – Bulgaria 2007 – 2013 Τίτλος πρότασης: Accessibility for All
Χρηματοδότηση: Το Έργο «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ - ACCESSIBILITY FOR ALL» υλοποιείται  στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.
Προϋπολογισμός ένταξης: 1.611.850,00 €
Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 14.3.2014

Kατηγορία / Τίτλος: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΕ.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Χρηματοδότηση: Το Έργο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) σε ποσοστό 80% και από εθνικούς πόρους σε ποσοστό 20%
Προϋπολογισμός ένταξης: 784.450,00 €
Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 28.2.2014

Kατηγορία / Τίτλος: «Παροχή Υπηρεσιών για την Μελέτη, Σχεδιασμό και Υλποποίηση Δράσεων αξιοποίησης της κοινωνικής οικονομίας για την κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία στη Ρουμανία»που εντάσσεται στο έργο Δίκτυο Κοινωνικής Οικονομίας - προϋπόθεση για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίαςτου Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007-2013Ο Άξονας Προτεραιότητας 6 βασικός τομέας παρέμβασης 6.1Ταυτότητα πράξης 56705
Χρηματοδότηση: „Furnizarea de servicii pentru cercetarea, planificarea şi îndeplinirea acţiunilor de valorificare a structurilor Economie Sociale în vederea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi din România“care face parte din proiectul „Reţeaua de Economie Socială – Premisă pentru integrarea persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii”în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 RomâniaAxa Prioritară 6Domeniul de intervenţie 6.1Nr. de identificare a acţiunii 56705
Προϋπολογισμός ένταξης: 2.151.475,84 lei
Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 12.5.2014

Kατηγορία / Τίτλος: «Παροχή Υπηρεσιών για τη Μελέτη, τον Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Δράσεων για τη βελτίωση της απασχολησιμότας ατόμων με αναπηρία και την ένταξη ατόμων με αναπηρία στην απασχόληση στη Ρουμανία» που εντάσσεται στο έργο «Κοινωνική δικτύωση για την εκπαίδευση που αποσκοπεί στην ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία, με βάση τις εμπειρίες και τις βέλτιστες πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση»στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων 2007 – 2013 Ρουμανίας (Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013)Άξονας Προτεραιότητας 6 Τομέας Παρέμβασης 6.1Ταυτότητα έργου: 57994
Χρηματοδότηση: „Furnizarea de servicii pentru cercetarea, planificarea şi îndeplinirea acţiunilor în vederea îmbunătăţirea gradului de ocupare în muncă a persoanelor cu dizabilităţi şi incluziunea persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii din România“care face parte din proiectul „ Relaţionarea socială în vederea educării care ţinteşte incluziunea persoanelor cu dizabilităţi, pe baza experinţelor şi bunelor practici din Uniunea Europeană”în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 RomâniaAxa Prioritară 6Domeniul de intervenţie 6.1Nr. de identificare a acţiunii 57994
Προϋπολογισμός ένταξης: 2.151.475,84 lei
Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 12.5.2014