Προσβασιμότητα

Συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα

Προκειμένου να παρέχεται πρόσβαση στην πληροφορία και στις υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού σε όλους, είναι σημαντικό οι κατασκευαστές διαδικτυακών τόπων να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Κοινοπραξίας για τον Παγκόσμιο Ιστό - W3C (ελληνικό Γραφείο) και την Πρωτοβουλία Προσβάσιμου Περιεχομένου. Η ιστοσελίδα της EUROPLANNING, με βάση τα σύγχρονα δεδομένα, παρέχει τη μέγιστη δυνατή προσβασιμότητα, καθότι συμμορφώνεται πλήρως με διεθνώς καθιερωμένα πρότυπα προσβασιμότητας όπως:

WCAG 2.0

Η συμμόρφωση με τις οδηγίες για την προσβασιμότητα του Περιεχομένου για τον Παγκόσμιο Ιστό της Κοινοπραξίας για τον Παγκόσμιο Ιστό (W3C) προσδιορίζεται σε τρία επίπεδα: Α, ΑΑ και ΑΑΑ (αναλόγως με το ποιοι ορισμοί ελέγχου ικανοποιούνται και την προτεραιότητα αυτών). Συμμόρφωση Επιπέδου "Τριπλό Α" σημαίνει ότι όλοι οι ορισμοί ελέγχου Προτεραιότητας 1, 2 και 3 ικανοποιούνται. H ιστοσελίδα της europlanning έχει επικυρωμένο (από το αυτοματοποιημένο εργαλείο Total Validator) επίπεδο συμμόρφωσης "Τριπλό Α", το οποίο σημαίνει ότι όλοι οι χρήστες, και ανεξαρτήτως αναπηρίας, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα περιεχόμενα της ιστοσελίδας της europlanning. Το επίπεδο ΑΑΑ διασφαλίζει την οριζόντια ένταξη της αρχής της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.

Προσβάσιμο Ψηφιακό περιεχόμενο
Για τη μέγιστη προσβασιμότητα, η ιστοσελίδα της europlanning εξασφαλίζει και την προσβασιμότητα σε μη-HTML περιεχόμενα, συμπεριλαμβανομένων αρχείων PDF, Microsoft Word, PowerPoint, Excel, κλπ. Εκτός από τις άλλες αρχές, που έχουν αναφερθεί εδώ, τα αρχεία PDF και άλλα μη-HTML περιεχόμενα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμα. Τα αρχεία PDF περιέχουν μια σειρά από ετικέτες (tags), ώστε να γίνουν πιο προσβάσιμα. Για παράδειγμα, ένα αρχείο PDF με ετικέτες δεν φαίνεται διαφορετικό, αλλά είναι σχεδόν πάντα πιο προσβάσιμο για κάποιον που χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης. Επίσης, σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιείται HTML και άλλες εναλλακτικές μορφές , πχ. σε μορφή ήχου.

Επικύρωση - Πιστοποίηση
Η επικύρωση της προσβασιμότητας της ιστοσελίδας της europlanning έχει διασφαλιστεί μέσα από μια σειρά συγκεκριμένων βημάτων και ελέγχων που υιοθετούνται από την Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού. Μερικές από τις πιο σημαντικές μεθόδους επικύρωσης που χρησιμοποιήθηκαν παρατίθενται στην συνέχεια.

  • Επικύρωση της σύνταξης της γλώσσας επισημείωσης HTML5 (με χρήση της υπηρεσίας επικύρωσης της επισημείωσης του W3C).
  • Επικύρωση των φύλλων διαμόρφωσης CSS3 (με χρήση της υπηρεσίας επικύρωσης των φύλλων διαμόρφωσης του W3C).
  • Επικύρωση συμμόρφωσης με τις οδηγίες WCAG 2.0 στο ανώτατο επίπεδο ΑΑΑ, μέσω της χρήση πολλαπλών αυτοματοποιημένων εργαλείων επικύρωσης της προσβασιμότητας (πχ. βλ. TotalValidator, webaim, κ.α.).
  • Αυτοψία από εμπειρογνώμονες προσβασιμότητας.
  • Έλεγχος σε συνεργασία με αντιπροσωπευτικούς χρήστες